Dzisiaj jest: 5 Marzec 2015    |    Imieniny obchodzą: Adrian, Fryderyk, Oliwia

INFORMACJA

 Szanowni Państwo,

30 kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych od dochodów osiągniętych w roku 2014. Informujemy, że druki deklaracji podatkowych (PIT) dostępne są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3 (parter). Zapotrzebowanie na druki z określeniem ich symbolu (np. PIT 36, PIT 37, PIT O) można również składać u sołtysów.

Rodzaje formularzy PIT:

PIT – 28 

Wypełniają te osoby, które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
PIT – 36

Jest przeznaczony dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne.

PIT – 36„L”

Jest adresowany do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

PIT – 37

Jest on adresowany do wszystkich osób, które są pracownikami zatrudnionymi na zasadzie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Wszystkie osoby, które z takich tytułów uzyskiwały swoje wynagrodzenie w ciągu roku, wypełniają PIT – 37. Oprócz tego, ten sam formularz przeznaczony jest dla emerytów i rencistów, jak i innych, wymienionych rodzajów dochodów na przykład z działalności wykonywanej osobiście i z praw autorskich.

PIT – 38

Wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jak i pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT – 39

Jest przeznaczony dla wszystkich tych podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanych według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

WAŻNE!

Jeżeli małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia podatkowego, wypełniają oni PIT-36 lub PIT-37. Pozostałe formularze przeznaczone są dla podatników indywidualnych.

PIT – O

Wypełniają osoby, którym przysługują ulgi i odliczenia (np. ulga internetowa, ulga na dzieci itp).

 

Termin składania deklaracji: do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Wójt Gminy Brody

Ryszard Kowalczuk

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZONĄ PRZEPROWADZKĄ Z TYMCZASOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11 (GIMNAZJUM) INFORMUJEMY, ŻE URZĄD GMINY FUNKCJONUJE W PEŁNYM ZAKRESIE W SWOJEJ STAŁEJ LOKALIZACJI TJ.

UL. RYNEK 2

Wójt Gminy Brody

Ryszard Kowalczuk 
 

Sprzedaż drewna tartacznego liściastego

Wójt Gminy Brody

informuje, że posiada do sprzedaży drewno tartaczne liściaste z gatunku topola w łącznej ilości 13,46 m3

długość

średnica

m3

12,2

52

2,60

10,5

54

2,40

14,8

48

2,67

8,4

50

1,67

7,5

46

1,25

5,5

52

1,17

3,0

85

1,70

 

 Przedmiotowe drewno zlokalizowane jest w miejscowości Koło (przy budynku remizy strażackiej).

Cena wywoławcza drewna 300,00 zł brutto za m3.

Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpływu do Urzędu Gminy Brody.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na terenie miejsca składowania po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta  na kupno drewna” w biurze podawczym  Urzędu Gminy w Brodach pok.  nr 3, w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 1400.

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, nr telefonu, oraz oferowaną cenę brutto.

Transport i załadunek drewna oferent zabezpiecza we własnym zakresie.

Odbiór zakupionego drewna należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej niż wartość drewna wyceniona przez Zamawiającego.

Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pokój nr 7  lub telefonicznie  68 371 21 55 . wew. 203.

                                                                                              Wójt

                                                                             (-) Ryszard Kowalczuk 
 

Spotkanie z Sołtysami

We środę, 25 lutego w Remizie OSP odbyło się spotkanie Wójta Gminy Brody – p. Ryszarda Kowalczuka oraz  pracowników merytorycznych Urzędu Gminy z sołtysami nowej kadencji. Na wstępie wójt powitał wszystkich 16-tu przybyłych na spotkanie sołtysów i wręczył im listy gratulacyjne z okazji wyboru na funkcję sołtysa, życząc im realizacji zamierzonych planów oraz wsparcia w tych działaniach ze strony Rad Sołeckich. Ze swojej strony zadeklarował, że uczyni wszystko, aby współpraca pomiędzy sołectwami, a urzędem gminy układała się jak najlepiej. Następnie zabrała głos Sekretarz gminy p. Halina Wysługocka, która poruszyła następujące kwestie: aktualizacji statutów sołectw oraz omówiła przygotowywane projekty uchwał w sprawie: ustalenia zasad przekazywania niektórych składników mienia gminy jednostkom pomocniczym, regulaminu korzystania z placów zabaw i zasad wynajmowania sal wiejskich oraz zarządzenia wójta w sprawie opłat za ich wynajem. Dwa ostatnie punkty wywołały ożywioną dyskusję. Wójt z p. Sekretarz zadeklarowali, że przygotują nowy projekt Zarządzenia uwzględniający uwagi zgłoszone przez sołtysów, poddadzą go ponownie pod konsultacje, a następnie trafi on pod obrady komisji Rady Gminy. Pani Skarbnik – Beata Jałocha zwróciła sołtysom uwagę m.in. na planowanie w wydatkach w ramach Funduszu Sołeckiego kwot na konserwację placów zabaw oraz zasadności niektórych wydatków.

Pracownik odpowiedzialny za wymiar i pobór podatków p. E. Majewska, poinformowała sołtysów m. in. o terminach wpłat do kasy gminy kolejnych rat podatków. Zwróciła też uwagę na obwiązek złożenia informacji od posiadania psa. Właściciele gospodarstw, którzy psa nie posiadają, winni złożyć informację o nie posiadaniu psa.

Na zakończenie sołtysi poruszyli kwestię równania dróg gminnych, zakupu tłucznia na te drogi i inne sprawy bieżące z  życia sołectw.

Podsumowując spotkanie, wójt przeprosił zebranych za to, że ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w wyborczych zebraniach sołeckich i podziękował swojemu zastępcy za sprawne przeprowadzenie wyborów. Zaproponował, że jeżeli jest taka wola ze strony sołtysów i mieszkańców sołectw, to chętnie weźmie udział w zwołanych przez sołtysów zebraniach wiejskich. Termin pierwszego spotkania z mieszkańcami sołectwa Zasieki –Brożek ustalono wstępnie na dzień 10 marca na godz. 17.00. 
 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

W poniedziałek, 23 lutego w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – nowe otwarcie dla regionu. W konferencji uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – p. Waldemar Sługocki, lubuscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów różnego szczebla, organizacji pracodawców, przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów i instytucji publicznych. W spotkaniu wziął również udział wójt gminy Brody – Ryszard Kowalczuk. Marszałek Województwa Lubuskiego – p. Elżbieta Polak powiedziała m.in.

-„Żeby zrealizować cel, trzeba mieć plan. My taki plan mamy”.

-„Wiemy już jaka jest alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego, jakie są priorytety – mówiła marszałek Polak. - Pierwsze nabory i konkursy będą ogłoszone w trzecim kwartale tego roku. Mamy więc czas, żeby się dobrze przygotować, jak napisać dobry projekt, który uzyska dofinansowanie”. W ramach RPO Województwo Lubuskie ma do rozdysponowania 906 mln euro.

Ogółem, ze wszystkich programów operacyjnych do naszego regionu trafi 12 mld zł, podczas gdy w minionej perspektywie było to ok. 9 mld zł. 
 

LGD Grupa Łużycka

ŁL Grupa Rybacka

Ostatni miesiąc Marzec 2015 Następny miesiąc
N P W Ś C P S
week 10 1 2 3 4 5 6 7
week 11 8 9 10 11 12 13 14
week 12 15 16 17 18 19 20 21
week 13 22 23 24 25 26 27 28
week 14 29 30 31